True Life [Nara, Kagawa & Tottori, Japan] 10th-15th October

2022-09-14

//10th -15th October 2022 in Nara, Kagawa & Tottori in Japan//

Joruri-ningyo & Music "True Life" Autumn Tour 2022

APPEARANCE:
Kanroku & Mokugusha (Joruri-ningyo)
Mariko Takase (vocal)
Norihito Sumitomo (sax & keyboard)
Kazunari Abe (Shinobue)

Sound design: Takahiro Yamamoto
Photo & Video: Takaki Terasawa

[NARA]
Monday, 10th October, start 16.00 (open 15.00)
Heijokyo Sanjonibo Kyuseki Teien
(1-5-37, Sanjo-Ohji, Nara City, Nara, Japan)
*Admission Free, Donations are welcome
CONTACT: Mokugusha +81 90 6019 4012

[KAGAWA-1]
Tuesday, 11th October, start 18:30 (open 18:00)
Sakaide Manyo Kaikan
(70-1, Shamijima, Sakaide, Kagawa, Japan)
Ticket 1000YEN *Junior high school students or under 500YEN
CONTACT: Sakaide City Board of Education Bunka-shinko-ka +81 877 44 5036

[KAGAWA-2]
Wednesday, 12th October, start 18:30 (open 18:00)
Kaminishi Elementary School
(461, Kaminishi-otsu, Shionoe-cho, Takamatsu-shi, Kagawa, Japan)
*Admission Free, Donations are welcome
CONTACT: Mokugusha +81 90 6019 4012

[TOTTORI-1]
Saturday, 15th October, start 13:00 (open 12:00)
Konosho-chiku Kominkan
(186-1, Furunaga, Kotoura-cho, Tohaku-gun, Tottori, Japan)
CONTACT: Kotoura 3-ku +81 80 3895 0338

[TOTTORI-2]
Saturday, 15th October, start 18:30 (open 18:00)
Kaminada Community Center
(9-1, Kaminada-cho, Kurayoshi-shi, Tottori, Japan)
CONTACT: +81 80 8085 6361 (Tanimoto)